Ansatte på Bortimellom   |   Ansatte på Innimellom

Bortimellom: 452 18 264
Innimellom:  922 77 267

Barnehagen har to småbarnsavdelinger; Bortimellom og Innimellom.
Avdelingene er for barn mellom 0-3 år.

Aldersspennet på småbarnsavdelingene er forholdsvis stort. De aller minste hos oss har andre behov enn de som er litt eldre. På småbarnsavdelingene er vi opptatt av å følge barnas rytme. Det betyr at vi legger til rette for det enkelte barns behov. 

For at barna på avdelingene skal bli kjent med dagen sin og føle seg trygg på den er vi opptatt av å legge til rette for forutsigbarhet. Det gjør vi gjennom å ha en dagsrytme som ivaretar behov for lek, mat og søvn. Rutinesituasjonene fylles med ro og omsorg og det er her de gode relasjonene til barna skapes. Glede og humor er en viktig innfallsvinkel for å komme nærme hverandre.

I løpet av tiden på småbarnsavdelingene er barna i rivende utvikling, både språklig og sosialt. De erfarer verden rundt seg gjennom kroppen og dette legger føringer for de aktivitetene som fyller dagen. Fellesskapet og ønsket om å tilhøre står sterkt, derfor er det å legge til rette til for lek rundt store elementer viktig for da blir det plass til mange flere. Sang og musikk er en stor del av hverdagen med de minste og det å øve på turtaking er ofte sentralt. I lek og samspill er de voksne hele tiden en «trygg base» på gulvet slik at barnas lek blir friere.

Mot slutten av tiden på småbarnsavdelingene starter den begynnende rolleleken og barna uttrykker en plan og har en tanke bak leken. Mens det i starten handler om å bygge opp noe for så å rive det ned, fylle og tømme, avtaler barna etter hvert hva de leker og bruker språket mer aktivt i leken.

Barns møte med de voksne på avdelingen er avgjørende. I dette møtet er kunnskap om barn og erfaring med barn avgjørende. Avdelingene jobber kontinuerlig med en bevissthet rundt voksenrollen i barnehagen og benytter alle møtearenaer til å både vurdere, reflektere og veilede hverandre rundt den praksisen som til enhver tid finner sted.