Ansatte på Midtimellom   |   Ansatte på Veggimellom

Midtimellom:  452 18 338
Veggimellom: 452 18 474

Barnehagen har to avdelinger for barn fra 3 – 5 år; Veggimellom og Midtimellom.

Aldersspennet på disse to avdelingene kan også være forholdsvis stort, men når barn når denne alderen har de blitt trygge på barnehagehverdagen, fordi de har vært en del av den lenge. På disse avdelingene gjelder fremdeles å gjøre hverdagen forutsigbar gjennom gode rutiner og struktur.

Barn i denne alderen blir mer opptatt av finmotoriske aktiviteter enn de har vært tidligere, selv om de grovmotoriske aktivitetene ennå har stor plass. Det betyr at barna går fra å være opptatt av å bruke hele kroppen i bevegelsesmønsteret sitt til å bli opptatt av mindre bevegelser og aktiviteter som i større grad krever øye – hånd koordinasjon. På samme måte går barna fra å være mest opptatt av å få dekket sine egne behov, til å bli mer opptatt av de andre barna og verden rundt.

Gjennom barns deltakelse i fellesskapet, alt fra de er ganske små, blir vennskapsbånd etablert. Leken barna i mellom blir mer synlig. Språket utvikles raskt, og i større grad enn tidligere kan leken utvikles gjennom å være aktivt deltakende, kunne formidle og bygge leken via språket. Leken er barnas innfallsport til fellesskap og læring. Ved å gi leken all den plass den trenger legges det til rette for at barn opplever å delta i et fellesskap som gir følelsen av tilhørighet. Å bli sett er det aller viktigste elementet for å utvikle et godt selvbilde, både selvfølelse og selvtillit.

Barna i denne alderen har et stort behov for faktakunnskap; «Hvorfor det?» er et spørsmål som stilles ofte og det undres over mangt og mye. Denne nysgjerrigheten skal være utgangspunkt for innholdet på disse to avdelingene. Samtidig skal barnas kunnskap bygges stein på stein om ulike temaer som preger året og barnehagens tradisjoner. Barnehagen har et sterkt fokus på livet ute i naturen og arbeid med de estetiske fagene, og dette skal komme tydelig fram i avdelingenes planer.

Barns møte med de voksne på avdelingen er avgjørende. I dette møtet er kunnskap om barn og erfaring med barn avgjørende. Avdelingene jobber kontinuerlig med en bevissthet rundt voksenrollen i barnehagen og benytter alle møtearenaer til å både vurdere, reflektere og veilede hverandre rundt den praksisen som til enhver tid finner sted.